โครงการชี้แจ้ง54

 

ลำดับ Powerpoint บรรยายประชุมชี้แจงหน่วยงาน สทช. ที่ 1-18 (ระหว่าง มิ.ย.-ส.ค. 54)
  ๑ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระดับกรมฯและหน่วย    งาน  (ข้อเสนอฯ) รวมถึงการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ สทช.และทชจ.ในกำกับ
   ๒ กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน และการถ่ายทอดตัวชี้วัดของสำนักฯ ลงสู่รายบุคคล รวมถึง การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลลงสู่ระบบประเมินผลงาน ผ่านระบบ DRR/BSC
   ๓ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดในระดับกรมฯและในระดับหน่วยงาน      
       
   ๔ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล “คุณภาพการให้บริการประชาชน” ระดับหน่วยงานจากสำนักงาน ก.พ.ร.

 

โครงการ ประชุมชี้แจงให้คำแนะนำ ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ปี 2554
แผนการเดินทางโครงการประชุมชี้แจง 
แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดสำหรับผอ.ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท