เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1. ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๕๒

2. ค่านิยมหลัก  12 ประการ 

3. ขั้นตอนกระบวนงาน ของกรมทางหลวงชนบท

    3.1   กระบวนงานที่ 1    เรื่อง การรับรองแนวเวนคืน

    3.2   กระบวนงานที่ 2    เรื่อง การออกหนังสือรับรองผลงาน

    3.3   กระบวนงานที่ 3    เรื่อง การรับรองแนวเวนคืน

    3.4   กระบวนงานที่ 4    เรื่อง การออกหนังสือรับรองผลงาน

    3.5   กระบวนงาน ที่ 5  เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา

    3.6   กระบวนงานที่ 6  เรื่อง การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

   3.7   กระบวนงานที่ 7   เรื่อง การจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง

   3.8   กระบวนงานที่ 8    เรื่อง การให้บริการทดสอบวัสดุ

   3.9   กระบวนงานที่  9    เรื่อง การอนุญาตให้เชื่อมทาง

 3.10   กระบวนงานที่ 10 เรื่อง การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง

4. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

5. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

6. ธรรมะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

7. การเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

8. การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

     8.1 ระะเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

    8.2 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2559

    8.3 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542

    8.4  แนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

9. คู่มือการควบคุมงาน

10. แบบประเมินมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ท.